Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de oudercommissie. De oudercommissie van Bambino bestaat uit ouders van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door (on)gevraagd advies uit te brengen aan de directie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang. Denk aan het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, maar ook zaken zoals de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders bespreekt de oudercommissie met het management en de directie. Wilt u een bijdrage leveren aan de oudercommissie?

Stuur dan een email naar info@bambino-kinderopvang.nl .